Tingimused

1. Müügitingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Aovalgus OÜ (edaspidi Aovalgus) ostukeskkonna aovalgus.ee (edaspidi Aovalguse e-pood) ja Aovalguse e-poest ostja (edaspidi Ostja) vahel Aovalguse e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Aovalguse e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Aovalgusel on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

1.3.1. kaup on otsa saanud;

1.3.2. kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

1.3.3. tellimust ei ole võimalik täita toote valmistamiseks vajalike materjalide tarnimisprobleemide tõttu.

1.4. Kui Aovalgusel ei ole võimalik tellimust täita, siis võetakse Ostjaga ühendust Ostja kasutajakontol esitatud sidevahendite abil.

1.5. Aovalgus on õigustatud Aovalguse e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse veebilehe aovalgus.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest veebilehel aovalgus.ee. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Aovalguse vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Ostu sooritamine

2.1. Ostja saab ostu sooritada enda kasutajakontole sisse logituna.

2.2. Lisage soovitud tooted ostukorvi, vajutades nuppu „Lisa korvi“. Soovi korral saate ostukorvi sisuga tutvuda ning liikuda sealt edasi kassasse.

2.3. Tellimuse vormistamiseks täitke kassas arvelduse andmed ning valige toodete kohaletoimetamise ja makseviis. Seejärel kuvatakse ekraanile koostatud tellimus, mille eest saab tasuda pangalingi kaudu (Swedbank, LHV vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena.

2.4. Palume Ostja andmete sisestamisel olla tähelepanelik, kuna seda infot kasutab Aovalgus esitatud tellimuste käsitlemisel ning hilisemal vaidluste ja pretensioonide lahendamisel.

2.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Aovalgusele.

2.6. Veebipoes vormistatud tellimusi käsitletakse tavaliselt üldisel tööajal.

3. Hinnad

3.1. Aovalguse e-poe hinnad on eurodes. Kauba hindadele lisandub transpordikulu vastavalt valitud tarneviisile.

3.2. Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Müügilepingu jõustumise järgselt komplekteerib Aovalgus tellimuse ning tellimuse kättetoimetamine toimub vastavalt valitud transpordiviisile.

5. Juriidilisest isikust Ostja

5.1. Juriidilisest isikust Ostja ei ole tarbija Võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses.

6. Füüsilisest isikust Ostja

6.1. Füüsilisest isikust Ostja on tarbija (edaspidi Tarbija) VÕS tähenduses.

7. Tagastamine

7.1. Tarbijal on VÕS tulenevalt õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.

7.2. Tagastada ei saa:

7.2.1. Ostja tellimusel valmistatud tooteid;

7.2.2. tarkvara.

7.3. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Tootega tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimiseks veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid jne).

7.4. Tagastamisavaldus tuleb esitada e-posti aadressile info@aovalgus.ee. Avaldusse tuleb kindlasti ära märkida: tagastatav toode, tellimuse number, Tarbija andmed (nimi, sidevahendite andmed), raha tagastamiseks vajalikud andmed.

7.5. Tagastatud toote eest Ostjalt laekunud raha tagastatakse Ostjale 14 päeva jooksul kui tagastatud toode vastab p 7.3 nõuetele.

8. Müügigarantii

8.1. Müügigarantii andja ja isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda, on: Aovalgus OÜ (aadress Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314).

8.2. Tarbijal on vastavalt võlaõigusseadusele kõikidele toodetele kaheaastane pretensiooni esitamise õigus, teistel ostjatel 6 kuu jooksul arvates toodete üleandmise hetkest.

8.3. Aovalgus ei vastuta:

8.3.1. toote halvenemise/kahjustumise eest kui see ei ole toimunud Aovalguse süül;

8.3.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

8.3.3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral;

8.3.4. toote kukkumisel, vääral kohtlemisel, paigaldamisel tootele tekkinud või toote poolt tekitatud kahjude eest.

8.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu (asendusgarantii) või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode (raha tagasi garantii).

8.4.1. Asendus- või raha tagasi garantii rakendamiseks peab Ostja tagastama nõuetele mittevastava või puudusega toote Aovalgusele viidates, milles seisneb toote mittevastavus või puudus.

8.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite rakendamiseks.

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Aovalgus vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Aovalguse ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Aovalgus ei vastuta toote käitlemisel, kukkumisel, vääral kohtlemisel, paigaldamisel vms tootele tekkinud või toote poolt tekitatud kahjude eest.

9.3. Aovalgus ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolu(de)st, mida Aovalgus ei saanud mõjutada ning mille saabumist Aovalgus ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10. Vastutuse piiramine

10.1. Veebipoes võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ning võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

10.2. Toodete hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata.

10.3. Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale viimast külastust uuenenud.

10.4. Trükitud pildi värvid võivad vähesel määral erineda ekraanil esitatud värvidest. Seadmete (ekraanide, printeri) värviesituse erinevustest tulenev erinevus trükitud pildi ja ekraanil esitatud pildi värvide vahel ei ole toote mittevastavuse ega ka puuduse põhjuseks.

11. Muud tingimused

11.1. Aovalgus lähtub Aovalgusele e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmete käitlemisel isikuandmete kaite seadusest.

11.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11.3. Ostja ja Aovalguse vahel seoses Aovalguse e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.